OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I REGULAMIN (dalej łącznie: OWS)

w sklepie internetowym Candellana.com

 

§ 1 Definicje

1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa – zespół następujących po sobie czynności faktycznych mających na celu dostarczenie Klientowi przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu Klienta lub odbiorze przez Klienta Towaru w punkcie wskazanym przez Sprzedawcę.

3. Hasło – ciąg znaków cyfrowych, literowych, specjalnych lub innych dostępnych z klawiatury alfanumerycznej lub tablicy znaków systemu operacyjnego, wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

4. Klient – podmiot, z którym zgodnie z OWS i przepisami prawa może być zawarta Umowa sprzedaży, w tym Konsument lub Przedsiębiorca.

5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu u Sprzedawcy niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, w tym także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową i zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

6. Konto Klienta – indywidualny panel Klienta, uruchomiony i prowadzony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zleceniu prowadzenia Konta.

7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność zawodową lub gospodarczą i dokonującą zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, jeżeli – w przypadku osób fizycznych – z treści umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

8. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

9. Przewoźnik – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

10. Rejestracja – czynność faktyczna dokonaną zgodnie z OWS, niezbędna do założenia Konta Klienta i wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

11. Siła Wyższa - Siłę Wyższą należy rozumieć akt zewnętrzny, niemożliwy do przewidzenia, ani powstrzymania lub zapanowania, którego żadna ze stron nie mogła przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym w szczególności działania wojenne na terytorium kraju, w którym znajduje się siedziba Sprzedawcy lub terytorium Rzeczpospolitej Polski lub terytorium kraju, przez który dokonywana jest Dostawa, katastrofy naturalne w postaci powodzi, huraganu, trzęsienia ziemi, sztormu, śnieżyce itp., powstania lub strajki pracowników innych niż zatrudnieni przez którąkolwiek ze Stron. W razie wątpliwości należy uznać, że Siłą Wyższą są również wszelkie ograniczenia, zakazy, lockdowny dotykające Sprzedawcy w związku z ogłoszonymi stanami epidemii lub zagrożenia epidemicznego, w tym trwającym stanem epidemii COVID-19.

12. Sklep Internetowy – platformy sprzedażowe pod adresem www.candellana.com prowadzone przez Sprzedawcę, wyposażone w odpowiednie narzędzia systemowe i teleinformatyczne, za pośrednictwem których Klient ma możliwość zapoznania się z ofertą Sprzedawcy oraz zawarcia Umowy sprzedaży w celu zakupu Towarów prezentowanych przez Sprzedawcę.

13 Sklep Stacjonarny – miejsce przeznaczone do obsługi Klientów na miejscu, pod adresem wskazanym na stronie internetowej Sprzedawcy.

14. Sprzedawca – Salesman spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osieku nad Wisłą, ul. Krucza 13, 87-125 Osiek nad Wisłą, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000836037, NIP: 8792721066, REGON: 38585714000000, tel: 730 577 367  e-mail: d.klugowski@candellana.com, korzystający z funkcjonalności i zasobów Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Klientów do zawarcia Umowy sprzedaży.

15. Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Sklepu Stacjonarnego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

16. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

17. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w OWS, między Klientem a Sprzedawcą.

               

§ 2 Postanowienia ogólne

1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Klient zobowiązuje się nie wykorzystywać Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.

3. Sprzedawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności: programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie Hasła do Konta Klienta jakiejkolwiek osobie w jakiejkolwiek formie.

4. Sprzedawca ma prawo anulowania zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem (tj. odstąpienia od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) w okresie pomiędzy datą zawarcia Umowy sprzedaży a 21 dniem od dnia Dostawy Towaru, także bez wskazywania przyczyn, w szczególności gdy zachodzi co najmniej uzasadnione podejrzenie, że Klient nabył Towar w celu dalszej odsprzedaży. Takie odstąpienie od Umowy Sprzedaży nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, które w takim wypadku może być złożone przy jednoczesnym jednorazowym wskazaniu przez Klienta danych osobowych i adresowych.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez
Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala samodzielnie indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z OWS, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu komunikatów marketingowych dotyczących oferty Sprzedawcy, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych nie jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży lub prowadzenia Konta Klienta.

6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian danych wskazanych podczas Rejestracji.

 

§ 4 Zamówienia

1. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz wyłącznie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, kompletuje swe zamówienie wybierając Towary którymi jest zainteresowany oraz dodaje go do "KOSZYKA". Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia, wybierając następnie przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o danych Sprzedawcy, o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

5. W szczególnych przypadkach ilość Towaru może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania zamówienia.

6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 14. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, wskazuje w szczególności: nazwę Towaru oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, datę i miejsce Dostawy oraz swoje dane osobowe (w tym dane niezbędne do wystawienia faktury VAT w przypadku Klientów niebędących Konsumentami) i teleadresowe. Po otrzymaniu od Klienta takiej wiadomości Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając dane Sprzedawcy, cenę wybranych przez Klienta Towarów (która może różnić się od ceny wskazanej w Sklepie Internetowym m.in. z uwagi na zamawiany wolumen, rabaty lub promocje), możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, lecz wiadomość ta nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W razie konieczności Sprzedawca udostępni Klientowi, na jego żądanie, posiadane certyfikaty, które są wymagane przez właściwe przepisy prawa w celu potwierdzenia spełnienia norm i warunków przewidzianych dla danych Towarów.

7. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, o których mowa w ust. 6, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.

8. Złożenie zamówienia zgodnie z ust. 7, stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.

9. Po złożeniu zamówienia zgodnie z ust. 8, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

10. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu wykorzystuje do tego numer telefoniczny Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 14. Klient składając zamówienie przez telefon, wskazuje Sprzedawcy nazwę oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon, Klient informowany jest o danych Sprzedawcy, z którym zostanie zawarta Umowa sprzedaży, o cenie łącznej Towarów oraz łącznym koszcie Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Złożenie zamówienia następuje w czasie rzeczywistym tj., podczas połączenia telefonicznego. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

11. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

12. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wysokiej ceny łącznej lub znacznej ilości Towarów lub Dostawy Towarów na znaczną odległość od siedziby Sprzedawcy lub miejsca magazynowania Towarów, Sprzedawca może zastosować szczególny tryb składania zamówienia, w którym Klient zobowiązany będzie do zapłacenia zaliczki warunkującej złożenie zamówienia. O konieczności uiszczenia zaliczki Klient zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia. Sprzedawca wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia umożliwi Klientowi opłacenie pozostałej części ceny w sposób opisany w OWS.

 

§ 5 Cena i Płatności

1. Ceny w Sklepie Internetowym zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN). W uzgodnionych indywidualnie przypadkach lub przy większych dostawach na zamówienie, cena uzgadniania jest w walucie euro.

2. Podane w Sklepie Internetowym ceny nie zawierają informacji co do kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a. przelew bankowy;

b. kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności (m.in. Przelewy 24);

                c) gotówką z góry przy odbiorze osobistym;

4. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w chwili złożenia zamówienia lub w innym terminie uzgodnionym indywidualnie ze Sprzedawcą.

5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę z winy Klienta będącego Przedsiębiorcą, taki Klient zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia, płatną w terminie 10 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

6. W razie opóźnienia w zapłacie Klient zapłaci Sprzedawcy odsetki umowne za opóźnienie w wysokości podwójnych odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne w rozumieniu Kodeksu cywilnego).

7. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za pośrednictwem wybranego Przewoźnika lub w swej siedzibie lub Sklepie Stacjonarnym. W uzgodnionych indywidualnie przypadkach możliwa jest Dostawa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2.Sprzedawca w chwili potwierdzenia warunków realizacji zamówienia przekazuje Klientowi informację o liczbie Dni roboczych niezbędnych do realizacji zamówienia i Dostawy. Sprzedawca informuje, iż z uwagi na bieżącą produkcję Towarów, okres ich Dostawy może wynieść od 4 do 30 Dni Roboczych.

3. Sposób Dostawy oraz jej warunki mogą się różnić w zależności od wagi lub ilości zamówionego Towaru, o czym Klient każdorazowo informowany jest w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem komunikatów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego lub w informacji o warunkach zamówienia przesłanej przez Sprzedawcę.

4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Przewoźnika spisania właściwego protokołu.

5. W przypadku wybrania przez Klienta Dostawy innej niż odbiór w Sklepie Stacjonarnym, Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia, fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF.

6. Jeśli Klient skorzysta z możliwości odbioru osobistego zamówionych Towarów, może tego dokonać w Sklepie Stacjonarnym w godzinach otwarcia wskazanych przez Sprzedawcę. Termin odbioru Towaru zostanie potwierdzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku nieodebrania Towaru w Sklepie Stacjonarnym, który nie został wcześniej opłacony, w ciągu 5 Dni roboczych od terminu potwierdzonego przez Sprzedawcę zgodnie z powyższym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego.

               

§ 7 Rękojmia przy Umowie sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcą

1. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą rękojmia za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zostaje wyłączona.

2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie reklamacyjne powinna zawierać opis stwierdzonej wady jak również – w razie możliwości – dokumentację fotograficzną. Jeżeli Klient składa reklamację w formie pisemnej, to pismo reklamacyjne powinno być wysłane przesyłką poleconą na adres: Salesman spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osieku nad Wisłą, ul. Krucza 13, 87-125 Osiek nad Wisłą. W przypadku reklamacji w formie elektronicznej powinna być wysłana na adres: d.klugowski@candellana.com

3. Sprzedawca w ciągu 21 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację Przedsiębiorcy, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

§ 7A Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu niezgodności towaru z umową i uprawnienia Konsumenta

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi Towar w stanie zgodnym z zawartą umową. Jednocześnie, zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar lub jego część jest niezgodny z umową. Sprzedawca oświadcza, że oferowane Towary są nowe, oryginalne i bez wad fizycznych lub wad prawnych.

2. Jeżeli Konsument stwierdzi niezgodność Towaru z umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością lub składając oświadczenie stosownej treści. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży lub związane z niezgodnością Towaru z Umową sprzedaży, Konsument może składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie reklamacyjne powinna zawierać opis stwierdzonej wady jak również – w razie możliwości – dokumentację fotograficzną. Jeżeli Klient składa reklamację w formie pisemnej, to pismo reklamacyjne powinno być wysłane przesyłką poleconą na adres: Salesman spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osieku nad Wisłą, ul. Krucza 13, 87-125 Osiek nad Wisłą. W przypadku reklamacji w formie elektronicznej powinna być wysłana na adres: d.klugowski@candellana.com

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Konsument powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji Konsumenta w terminie do 14 dni. W przypadku braków w przesłanej przez Konsumenta reklamacji, Sprzedawca wezwie Konsumenta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Konsumenta.

5. W związku ze stwierdzoną niezgodnością Towaru z umową Konsument może żądać doprowadzenia Towaru do stanu jego zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając charakter oraz cel Towaru.

6. W razie potwierdzonej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca ponosi koszty doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z umową.

7. Jeżeli jednak niezgodności Towaru z umową nie uda się usunąć pomimo żądania albo Sprzedawca odmówi doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z umową z uwagi na brak technicznej lub fizycznej możliwości albo nadmierne koszty, to Konsumentowi przysługuje prawo złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo – w przypadku istotnej niezgodności – o odstąpieniu od umowy. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.

8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli Towar jest dostarczany odpłatnie, a brak zgodności z umową jest nieistotny.

9. Każde z przysługujących Konsumentowi roszczeń można realizować w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub w formie elektronicznej wskazany w ust. 2 powyżej.

10. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, zwrot części lub całości ceny nastąpi nie później niż w terminie 14 dni o dnia oświadczanie danego oświadczenia o skorzystaniu z jednego z tych uprawnień. Sprzedawca dokona zwrotu za pomocą tego samego sposobu zapłaty, jakiego Konsument użył przy zakupie, chyba że Konsument wyraźnie wskaże, że chciałby otrzymać zwrot w inny sposób, nie generujący dodatkowych kosztów.

11. Jeżeli jednak opóźnienie w dostawie Towaru przekroczy 30 dni, Konsument ma prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu na realizację zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie – do odstąpienia od umowy

§ 8 Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora Towaru.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest w Sklepie Internetowym przy danym Towarze.

3. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary obok gwarancji producenta lub dystrybutora.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta bez podania przyczyny

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą

2. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać

3. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin na wykonanie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu, w formie pisemnej lub elektronicznej na stronie Sklepu Internetowego, także przy użyciu formularza udostępnianego przez Sprzedawcę. Odstąpienie jest złożone w terminie, gdy oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane przed upływem termin wskazanego w ust. 1.

5. W razie udostępnienia przez Sprzedawcę formularza on-line na stronie internetowej Sklepu, Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży przy użyciu takiego formularza, zaś skorzystanie z niego stanowi zgodę na dokonanie środków pieniężnych na rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub przedstawienia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż Dostawa przez Przewoźnika wybranego przez Sprzedawcę i nie wpłacił Sprzedawcy kosztów takiej Dostawy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawca ma prawo odmowy przyjęcia takiego Towaru i żądania naprawienia szkody.

10. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument w sposób wyraźny zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadkach przewidzianych w art. 38 ustawy Prawo konsumenckie, w tym w szczególności jeżeli Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub środowiska lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru Konsumentowi.

 

§ 10 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:

a. Formularz kontaktowy;

b. Newsletter;

c. Prowadzenie Konta Klienta;

2. Usługi wskazane w ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany OWS.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy tą drogą.

5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego i wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Sprzedawcę. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie rozpoczęcia wykonywania usługi. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej każdego Klienta, który dokonał subskrypcji Newslettera, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Towarach lub usługach oferowanych przez Sprzedawcę.

7. Każdy Newsletter kierowany do danego Klienta zawiera informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść wiadomości oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.

8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

10. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w OWS i polega na udostępnieniu Klientowi panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych osobowych, kontaktowych, adres dostawy, śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii złożonych zamówień.

11.Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta Klienta i zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym Sprzedawca może je usunąć w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Sprzedawcę pomimo usunięcia Konta Klienta zgodnie z klauzulą informacyjną zawarta w § 11.

12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i innych usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, w szczególności prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu konkurencyjnego względem oferty Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień OWS, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Sklepu Internetowego lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w trakcie Rejestracji.

 

§ 11 Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO, Sprzedawca informuje, że administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca nie miał obowiązku powoływania inspektora ochrony danych osobowych, ale powołał osobę odpowiedzialną za nadzór nad ochroną danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: d.klugowski@candellana.com lub korespondencyjnie pod adresem siedziby Sprzedawcy;

3. dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu:

a.    w celu realizacji zawartej umowy, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Klient, do czasu jej wygaśnięcia, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w związku z dochodzenia roszczeń, rozliczeniami, obsługi reklamacji i realizacji uprawnień konsumenckich, w tym uprawnień przysługujących przedsiębiorcom-osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego w CEIDG

b.    w celu obsługi procesu sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym przyjęcia zamówienia, przygotowania Towaru do wysyłki, Dostawy Towaru, przechowywania danych o zamówieniu na Koncie Klienta, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Klient,

c.     w celach związanych z rozliczeniami podatkowymi i realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków sprawozdawczych, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy jako administratorze;

d.    bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub elektronicznego w związku z wykonaniem zawartych umów, obsługą sprzedaży lub realizacją zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie dobrowolnej zgody Klienta;

e.    w celu realizacji praw Klienta, aktualizacji danych Klienta, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy jako administratora,

f.      w celach archiwalnych (dowodowych) oraz w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy administratora;

g.    w celu marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach, promocjach i świadczonych usługach oraz składania ofert i propozycji zawarcia umowy i w tym zakresie do bezpośredniego kontaktu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub kontaktu telefonicznego na podany przeze numer telefonu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie dobrowolnej zgody Klienta;

h.    Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane na zasadzie powierzenia przetwarzania przez następujące kategorie podmiotów: biuro księgowe, firmy certyfikujące, administrator strony internetowej, obsługa informatyczna.

Dane osobowe Klientów mogą być również udostępniane lub powierzane podwykonawcom, firmom kurierskim, pośrednikom lub przedstawicielom. Jeżeli dojdzie do powierzenia danych innym podmiotom, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klientów poprzez wiadomość pisemną, elektroniczną, telefoniczną lub komunikat na stronie internetowej lub w Koncie Klienta.

i.      Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

j.      Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia ich przekazania. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe Klientów zostaną usunięte z systemów informatycznych Sprzedawcy, zaś dokumenty w formie papierowej zostaną zniszczone;

k.     Klient posiada prawo do:

                                                               i.      dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

                                                             ii.      żądania usunięcia danych osobowych w każdym czasie,

                                                           iii.      żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

                                                           iv.      przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera,

                                                             v.      wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,

l.      Każde z uprawnieniach wymienionych w punkcie k. Klient może zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: d.klugowski@candellana.com

m.  Klient posiada prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres siedziby Sprzedawcy z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: d.klugowski@candellana.com

n.    Klient posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO lub krajowych aktów prawnych;

o.    Klient przekazuje dane osobowe w sposób całkowicie dobrowolny, jednakże w przypadku braku podania danych niezbędnych do zawarcia umowy, nie będziemy mogli świadczyć usług na rzecz Klienta. Natomiast w przypadku braku wskazania adresu e-mail lub numeru telefonu nie będziemy mogli skontaktować mailowo lub telefonicznie z Klientem w związku z wykonaniem umowy lub w innych przypadkach związanych ze świadczeniem usług wykonaniem umów lub działaniami marketingowymi.

p.    Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego na stronie internetowej, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego, w szczególności może utrudnić lub uniemożliwić dodawanie Towarów do koszyka zakupowego umożliwiającego zbiorcze złożenie zamówienia.

 

§ 12 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług nieodpłatnych (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz poniższych postanowień.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, z wyłączeniem utraconych korzyści.

2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez Siłę Wyższą.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, Strona powinna niezwłocznie poinformować drugą Stronę o ich zaistnieniu oraz podjąć wszelkie możliwe czynności w celu ograniczenia ich negatywnych konsekwencji.

3. Treść niniejszych OWS może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego.

4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą Strony wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

5. W sprawach spornych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą, sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Toruniu.

6. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Z kolei pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma internetowa ODR).

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych OWS. Wszystkie umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowych OWS są realizowane na podstawie OWS, które obowiązywały w dniu zawarcia umowy. Zmiana OWS wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowych OWS o zmianie OWS za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną na adres Klienta wskazany podczas Rejestracji lub złożenia zamówienia. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści OWS obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 12 OWS.

8. Co do zasady Umowy zawierane są w języku polskim. W razie uzgodnienia innych wersji językowych, wiążąca dla Stron będzie wersja umowy w języku polskim.

9. OWS wchodzą w życie z dniem 1.01.2023 r.

---

Formularz zwrotu

Formularz zwrotu do pobrania - pobierz.

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównania

Używamy plików cookies! Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Więcej na: Polityka prywatności